Eigenschap:Definitie

Uit DERA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 50 pages using this property.
D
Het toegankelijk maken van op erfgoedinformatie gebaseerde diensten aan afnemers.  +
Erfgoedmateriaal dat van origine al digitaal is, zoals elektronische archieven, digitale kunst of foto’s die met een digitale camera zijn gemaakt.  +
Een algemene (high level) beschrijving van de gewenste richting of de gewenste eindsituatie voor een organisatie en haar stakeholders.  +
E
De totale informatieruimte die betrekking heeft op cultuurhistorische objecten.  +
Een erfgoedinstelling is een organisatie die erfgoedinformatie beheert en beschikbaar stelt.  +
F
Functionele requirements van een dienst beschrijven wat een dienst moet doen, bijvoorbeeld welke informatie door de dienst geleverd moet worden en welke standaarden daarbij worden gebruikt.  +
G
Een persoon die gebruik maakt van erfgoedinformatie.  +
De uiteindelijke gevolgtrekking van de rechtenstatus en eventuele toestemming van rechthebbenden, die leidt tot rechten voor gebruikers en afnemers  +
Erfgoedmateriaal dat van origine niet digitaal is, maar waarvan door middel van digitalisering een reproductie is gemaakt.  +
Gedistribueerde erfgoedinformatie is informatie die beheerd wordt in meerdere (bron)systemen van verschillende erfgoedinstellingen, en die door elke instelling op de volgens DERA bedoelde wijze wordt aangeboden zodat ze door afnemers eenduidig doorzocht en samengebracht kan worden.  +
H
Het bieden van mens-machine-interactie (zoals gebruikersinterfaces, apps, etc.) voor het raadplegen van erfgoedinformatie.  +
De historie van eigendom en beheer van erfgoedinformatie.  +
I
Het, op basis van identificatie, authenticatie en autorisatie, bieden van toegang of het weigeren van toegang indien de afnemer niet geautoriseerd is voor toegang tot de erfgoedinformatie.  +
Een informatieobject is een op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit.  +
Het verbinden, combineren, aligneren, integreren of anderszins met elkaar in verband brengen van erfgoedinformatie uit verschillende bronnen.  +
De integriteit van erfgoedinformatie betreft de juistheid, volledigheid en actualiteit van die informatie.  +
Het ontvangen en verzamelen van informatieobjecten en bijbehorende metadata en het verwerken ervan tot een voor beheer geschikt formaat.  +
K
In een knowledge graph komt informatie samen en wordt deze voorzien van betekenisvolle verbindingen zodat de informatie in samenhang bevraagd kan worden.  +
L
Een leverancier is een partij die IT-functionaliteit biedt voor het inwinnen, beheren, publiceren en/of ontsluiten van erfgoedinformatie ten behoeve van bepaalde diensten.  +
Een geformaliseerde representatie van bepaalde gebruiksrechten.  +
Linked data is een op standaarden gebaseerde methode van structureren, publiceren en verbinden van data die geschikt is voor machinale verwerking.  +
M
Het bieden van machine-machine-interactie (zoals API’s) voor het raadplegen van erfgoedinformatie.  +
Het bieden van machine-machine-interactie (zoals API’s) voor het raadplegen van erfgoedinformatie.  +
Een makelaar of mediator is, in de context van DERA, een persoon of organisatie die erfgoedinformatie transformeert, verbindt, combineert, aligneert, integreert of anderszins met elkaar in verband brengt. WAS: Een makelaar of mediator is, in de context van DERA, een persoon of organisatie die erfgoedinformatie verbindt, combineert, aligneert, integreert of anderszins met elkaar in verband brengt.  +
Metagegevens of metadata zijn gegevens die context, inhoud, structuur en vorm van informatie en het beheer ervan door de tijd heen beschrijven.  +
N
Instellingen op het gebied van cultuur, erfgoed, onderwijs en onderzoek vormen met elkaar het Netwerk Digitaal Erfgoed. Zij ontwikkelen in Nederland een stelsel van landelijke voorzieningen voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed.  +
Een voorziening voor het houdbaar, bruikbaar of zichtbaar maken van erfgoedinformatie, aangeboden door en voor het Netwerk Digitaal Erfgoed.  +
Niet-functionele requirements beschrijven de kwaliteiteisen waaraan een dienst moet voldoen, bijvoorbeeld welke eisen er gelden ten aanzien van beschikbaarheid, actualiteit, betrouwbaarheid en continuïteit.  +
O
Een object of een entiteit is een concreet of abstract ding dat bestaat, bestond of zou kunnen bestaan, met inbegrip van de onderlinge verbanden tussen deze dingen.  +
Zorgdragen dat erfgoedinformatie bruikbaar en zichtbaar is, rekening houdend met de behoeften van de doelgroepen die de dienstverlener bedient.  +
Een licentie waarmee erfgoedinformatie vrij gebruikt kan worden, al dan niet onder bepaalde voorwaarden.  +
Een concreet geformuleerd doel dat bijdraagt aan de realisatie van een of meer strategische doelen.  +
P
Een kwalitatieve beschrijving van intenties waar een architectuur aan moet voldoen. Principes beschrijven in abstracte termen de gewenste eigenschappen van systemen.  +
Een producent is een persoon of organisatie die een cultuurhistorisch object of informatieobject creëert.  +
Zorgdragen dat erfgoedinformatie toegankelijk wordt gemaakt voor afnemers.  +
R
Het Resource Description Framework is een gestandaardiseerd model voor het vastleggen van Linked Data.  +
De rechtenstatus van erfgoedinformatie maakt duidelijk of het gebruik beperkt wordt door bijvoorbeeld wetgeving, auteursrechten of privacy. De rechtenstatus kan worden aangegeven met een (open) licentie of een andere vorm van rechtenexpressie.  +
De rechthebbende bezit een deel of het geheel van het intellectuele eigendom (auteursrecht, naburige rechten) of andersoortige rechten (bijvoorbeeld portretrecht, of rechten op grond van de AVG) op een of meerdere erfgoedobjecten. Gebruik van deze erfgoedobjecten is afhankelijk van vooraf verkregen toestemming van de rechthebbende(n).  +
Een referentiecomponent is een functionele afbakening van een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar (deel van een) systeem.  +
De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van gespecificeerd gedrag.  +
S
Het Simple Knowledge Organization System is een gestandaardiseerd model voor het delen en linken van 'knowledge organization systems' (zoals thesauri en taxonomiën) via het web.  +
SPARQL is een zogenoemde 'querytaal' om RDF-data te bevragen en te bewerken.  +
Een samenwerkingsverband bestaat uit meerdere actoren die een gezamenlijk doel nastreven op het gebied van erfgoedinformatie.  +
Een veelgebruikte ontologie waarmee metadata als linked data gepubliceerd kan worden.  +
Een abstract geformuleerd, richtinggevend doel.  +
Metadata die de relatie vastleggen tussen individuele objecten die gezamenlijk een eenheid vormen.  +
T
Metadata waarin technische informatie van een informatieobject is vastgelegd.  +
Een term is een aanduiding van een entiteit of onderwerp. Zulke termen zijn, onder regie van een bronhouder, opgenomen in een terminologiebron.  +
Een terminologiebron is een verzameling gepubliceerde termen die onder regie van een bronhouder worden beheerd.  +
V
Een verrijking maakt informatie die voorkomt in het oorspronkelijke erfgoedobject of anderszins hoort tot de context expliciet(er). Een bronhouder kan verrijkingen overnemen nadat ze zijn goedgekeurd.  +