Eigenschap:Definitie

Uit DERA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
Een persoon of organisatorische entiteit die in staat is gedrag uit te voeren. Een actor kan verschillende rollen vervullen.  +
De actualiteit van erfgoedinformatie betreft de mate waarin die informatie de meest recente inzichten en kennis representeert.  +
Metadata die zich richten op beheer en gebruik van objecten.  +
Relatie tussen erfgoedinformatie, waarmee de gelijk(waardig)heid van de verbonden informatie wordt uitgedrukt.  +
Een applicatiefunctie representeert geautomatiseerd gedrag dat door een referentiecomponent kan worden uitgevoerd.  +
De auteursrechtelijke status van erfgoedinformatie maakt duidelijk of het gebruik ervan beperkt wordt door auteursrechten.  +
Authenticatie en autorisatie betreft het zorgdragen dat alleen afnemers die hier recht op hebben toegang krijgen tot digitale informatieobjecten, zoals scans of films.  +
Authenticiteit van een informatieobject betreft de mate van betrouwbaarheid van de originaliteit en herkomst van dat object.  +
B
Collectief gedrag dat voldoet aan vastgestelde criteria (vaak gebaseerd op benodigde middelen of benodigde kennis).  +
Bedrijfsobjecten zijn objecten die vanuit bedrijfsperspectief relevant zijn.  +
Het in stand houden van erfgoedinformatie en het verrijken daarvan met aanvullende informatie.  +
Een organisatie die verantwoordelijk is voor het in stand houden van een netwerkvoorziening.  +
Het verbinden en beschikbaar stellen van erfgoedinformatie.  +
Metadata die nodig is voor het identificeren en vinden van objecten.  +
Een bronhouder is eigenaar van en verantwoordelijk voor het beheer van minimaal één bron met erfgoedinformatie.  +
C
De omgeving waarin erfgoedinformatie gepositioneerd is en die de erfgoedinformatie voorziet van betekenis en interpretatie.  +
De continuïteit van een dienst bepaalt of en hoe de dienst onafgebroken beschikbaar is, zowel vanuit technisch als vanuit organisatorisch perspectief.  +
D
Een dataset is een verzameling van metadata, al dan niet aangevuld met informatieobjecten die door die metadata worden beschreven.  +
Een verzameling services die conform een contract of set van afspraken als één geheel wordt geleverd aan afnemers.  +
Een dienstverlener is een persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een dienst aan zijn omgeving (de afnemers).  +