Toelichting

Uit DERA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-eigenschapdefinitie Toelichting
Eigenschapdefinitie-id  : Id-40c52ac1-ebc3-53c7-4c9a-ba3cbf967915
ArchiMate-model  : DERA 4.0
Datatype  : string
Meest voorkomende waarden top-20  : 
 • Alignments kunnen bijvoorbeeld voorkomen als links tussen termen die synoniemen of dezelfde objecten representeren. (1)
 • Informatieobjecten zijn in essentie heel breed. Vanuit DERA bezien:<ul><li>bevat een informatieobject informatie over een of meerdere cultuurhistorische objecten;</li><li>is een informatieobject digital born, gedigitaliseerd of analoog;</li><li>bestaat, bestond of zou een informatieobject kunnen (gaan) bestaan;</li><li>kan een informatieobject samengesteld zijn uit verschillende informatieobjecten (aggregatie).</li></ul>Tezamen dekken de informatieobjecten alle aspecten die relevant zijn om erfgoedinformatie uit te drukken. (1)
 • <p>Een terminologiebron is een lijst van termen die desgewenst kan worden verrijkt met synoniemen en relaties. Een eenvoudige vorm van een terminologiebron is een lijst van termen zonder onderlinge relaties. Een geavanceerde vorm van een terminologiebron is een thesaurus. Hierin kunnen de concepten hiërarchisch worden gerangschikt, verwijzingen worden opgenomen, van synoniemen en taalequivalenten worden voorzien, binnen een betekenis worden geplaatst (scope note) en van bronvermelding worden voorzien.</p><p>Termen uit verschillende terminologiebronnen kunnen betrekking hebben op dezelfde entiteit of hetzelfde onderwerp. Dat vraagt om alignment tussen de terminologiebronnen.</p> (1)
 • De kern van een term wordt gevormd door een naam en een duurzame identifier, aangevuld met een beschrijving/definitie en andere relevante informatie die als referentiedata gebruikt kan worden. <ul><li>Termen worden gebruikt bij of in de beschrijving van cultuurhistorische objecten en informatieobjecten.</li><li>Termen hebben betrekking op concepten (begrippen, categorieën, onderwerpen, etc.) of named entities (personen, plaatsen, gebeurtenissen, tijdsperiodes, etc.)</li><li> Termen kunnen onderlinge relaties hebben (bijv. synoniemen, hiërarchische relaties in een thesaurus, onderlinge verwijzingen, etc.)</li></ul> (1)
 • Hieronder vallen zaken als bestandsgrootte, opslagformaat, resolutie, etc. (1)
 • [https://schema.org/ Schema.org] is specifiek bedoeld om semantische informatie op webpagina's te publiceren die door zoekmachines wordt begrepen. (1)
 • De functionele afbakening wordt bepaald door een bundeling van functionaliteiten (applicatiefuncties) die door het referentiecomponent worden gerealiseerd. (1)
 • De producent kan in de regel aanspraak maken op rechten op het geproduceerde object, zoals auteursrechten of naburige rechten, en is in dat geval tevens een rechthebbende. (1)
 • 'Vrij gebruik' impliceert onder meer dat de informatie om niet en zonder voorafgaande toestemming kan worden gebruikt, mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. (1)
 • Het begrip ‘object’ komt niet alleen voor in ArchiMate, maar is ook een term die in de erfgoedsector veel wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor het aanduiden van een cultuurhistorisch voorwerp. In de DERA komt de term vaak voor als onderdeel van een (smaller) begrip. In DUTO wordt het begrip ‘entiteit’ gedefinieerd, terwijl in de DERA vooral wordt gesproken over objecten. Daarom is hier in de definitie van ‘entiteit’ uit DUTO de termobject’ opgenomen als synoniem. Ook gebeurtenissen of events en levende organismen worden in de DERA opgevat als een object of entiteit. (1)
 • Het gaat om gestructureerde gegevens die andere objecten beschrijven. Het kan gaan over analoge of digitale objecten. Een object kan zowel een cultuurhistorisch object als een informatieobject zijn. Metagegevens zijn zelf ook informatieobjecten. De vier belangrijkste soorten metadata (ontleend aan het ABC Digitaal Erfgoed van DEN) zijn:<ul><li>beschrijvende metadata (nodig voor het identificeren en vinden van objecten);</li><li>structurele metadata (deze leggen de relatie vast tussen individuele objecten die gezamenlijk een eenheid vormen);</li><li>technische metadata (informatie over de vervaardiging van het digitale object);</li><li>administratieve metadata (deze richten zich op beheer en management van objecten).</li></ul> (1)
 • Opmerking: Een erfgoedinstelling die de rol van bronhouder vervult kan ook makelaar zijn. Een makelaar kan ook een derde partij zijn die erfgoedinformatie van verschillende bronhouders integreert. Een partij die als makelaar opereert, is tevens bronhouder metadata verrijkingen indien door de integratie van erfgoedinformatie een verrijking ontstaat. (1)
 • Met Linked data kunnen verbindingen gelegd worden tussen data uit verschillende bronnen. DERA hanteert Linked data als de enige methode om gegevensuitwisseling tussen erfgoedinstellingen en eindgebruikers te faciliteren op een wijze die voldoet aan de doelstellingen van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. (1)
 • Het kan hierbij zowel gaan om commerciële als om niet-commerciële partijen. (1)
 • Een knowledge graph maakt het bijvoorbeeld mogelijk verbindingen te vinden tussen de erfgoedinformatie die bronhouders publiceren. Bijvoorbeeld: de ene bronhouder heeft informatie over een kunstvoorwerp, de andere over diens maker, een derde over de kunststroming waaronder het valt. (1)
 • Inwinning kan een actief (ophalen) of passief (aangeleverd krijgen) karakter hebben. (1)
 • Kan van toepassing zjin op datasets, informatieobjecten en/of metadata. (1)
 • De DERA beschrijft de applicatiefuncties die nodig zijn om de bedrijfsfuncties en diensten uit de bedrijfsarchitectuur te realiseren. (1)
 • In navolging van de NORA gebruikt de DERA de term dienst voor een verzameling services die conform een contract of set van afspraken als één geheel wordt geleverd aan afnemers. Services bestaan uit samenhangende functionaliteit die meerwaarde bieden voor de omgeving (cf. ArchiMate 'Business Service'). De scope van de DERA beperkt zich tot diensten gericht op erfgoedinformatie. (1)
 • <p>Bij authenticatie wordt geverifieerd of de identiteit van de afnemer correct is. Bij autorisatie wordt bepaald of de afnemer recht heeft op de gevraagde informatie.</p><p>Rol: bronhouder digitaal informatieobject.</p><p>Requirements:<ul><li>Zorg dat authenticatie en autorisatie van afnemers mogelijk is. Hiervoor zijn afspraken met dienst verleners nodig. Wanneer hier afspraken over zijn gemaakt, worden deze in een volgende versie van de DERA uitgewerkt.</li></ul></p> (1)
Gebruikt door  :